ASSERBOHUS - set fra Grundejerforeningen

ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

Asserbohus grundejerforening 15.01.2015

Forløbet omkring Asserbohus set fra grundejerforeningens tidligere formand og nuværende
næstformand.

For godt 10 år siden besluttede Tvind at sælge ejendommen Asserbohus, hvilket
grundejerforeningen erfarede i august 2005, hvorfor vi straks skrev (bilag 1) til Frederiksværk
kommune. Bygningerne var allerede den gang ikke i forsvarlig stand. For at en ny ejer skulle kunne
ombygge eller udstykke skulle kommunen (dengang Frederiksværk) udarbejde en lokalplan. Første
forslag 01.33 udkom i maj 2006 og blev sendt til høring hos blandt andre Asserbohus
grundejerforening. Vi havde en del ønsker om forbedringer til planen i retning af miljøbevarelse,
mens en mulig køber ønskede ændring i retning af hurtig indtjening på sammes bekostning. Efter et
længere forløb, herunder et forslag 01.35 fra november 2006 udkom den vedtagne lokalplan 01.37 i
februar 2008. Denne plan var efter bestyrelsens opfattelse acceptabel med rimeligt hensyn til både
miljøet (grundejerforeningen) og til ejendommens eventuelle køber:

§ 1 Lokalplanens formål.
Lokalplanens formål er at fastlægge de overordnede rammer for lokalplanområdet. Det er at
sikre:
1.1
At Asserbohus kan anvendes til hotel, wellness og/eller undervisning samt ferieejerlejligheder.
1.2
At tre bygninger i delområde A fortsat kan anvendes til helårsbeboelse - markeret på bilag 1
1.3
At der fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusbebyggelsen.
1.4
At specielle karakteristiske naturtræk ved plantagen i lokalplanområdet så vidt muligt bevares.
1.5
At sikre at eksisterende bygninger i lokalplanområdet kan nedrives

Salget gik imidlertid i stå.

Bygningerne, som allerede var misligholdte, har siden stået tomme i over 10 år til fortsat forfald.
Men i 2014 er det omsider lykkedes Tvind at finde en køber. Denne havde imidlertid et krav til
Halsnæs kommune, nemlig dispensation fra lokalplanens bestemmelse om byggegrad på maksimalt
10% til en grænse på 15%
Halsnæs sendte ændringsforslaget til høring hos få udvalgte af de nærmeste naboer, men IKKE til
grundejerforeningen! Da vi imidlertid blev bekendt med planerne om denne dispensation, valgte vi
(bestyrelsen) at indsende en uopfordret anke med krav om fastholdelse af byggegraden på maksimalt
10% blandt andet med begrundelsen, at den faktiske byggegrad i området er omkring 5% (i følge
BBR)
Kommunen har blankt afvist med henvisning til, at en byggegrad på '15% er normalt for området'?
Senest har bestyrelse skrevet til kommunen igen, og gjort opmærksom på, at den næsten
fuldstændige fjernelse af træer fra grundene er i klar modstrid med §1 stk 4 med flere i den af
kommunen vedtagne lokalplan.
Jeg har også uden held forsøgt at gøre Halsnæs avis interesseret i sagen.

Med venlig hilsen
Lars Quist, næstformand

Bilag 1
Frederiksberg 25/8 '5
Teknisk Forvaltning i Frederiksværk Kommune
Afdelingen for Byggeri, Planlægning, Miljø og Veje
Rådhuset, Rådhuspladsen 1
3300 - Frederiksværk
Cc Udvalget for teknik og miljø

Asserbohus Grundejerforening erfarer gennem dagspressen, at Asserbohus Efterskole skal sælges
og de hidtidige aktiviteter indstilles.
Efterskolen er medlem af grundejerforeningen, og det kan næppe overbetones, hvilken betydning
Efterskolen i kraft af omfang, udseende og historie, har ikke blot for nærmiljøet, men for hele
områdets karakter. Det vil således få skelsættende virkning, hvad der bliver resultatet af et salg.
Asserbohus Grundejerforening vil derfor anmode om at blive holdt løbende underrettet om sagens
udvikling, idet foreningen naturligvis forventer, at alle regler og servitutter for området iagttages
med den største nidkærhed. Vi ser i den forbindelse frem til et møde med Teknisk Forvaltning, så
snart der foreligger noget konkret.
Vi går også ud fra, at kommunen er opmærksom på de miljømæssige konsekvenser og uønskede
aktiviteter, der kan blive følgen af, at et så stort område med forladte bygninger ligger øde hen uden
for sæsonen, mens forhandlingerne står på. Vi appellerer til, at kommunen vil holde vågent øje med
området. Vi vil i øvrigt gerne gøre opmærksom på, at tilkørslen til Efterskolen skal ske fra
Skånstrømsvej og ikke ulovligt som nu fra Mostergårdsvej.
Idet vi ser frem til at høre fra Frederiksværk Kommune,
De venligste hilsner
Asserbohus Grundejerforening
www.asserbohusgrundejerforening.dk - mailto: bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com

Bilag 2
Byggeprocent ved Asserbohus, orientering om fakta
Lars Quist
Sendt:11. august 2014 11:30
Til: miljoeogteknik@halsnaes.dk; mail@halsnaes.dk
Huusfelt, Anette og Kurt [huusfelt@tdcadsl.dk]; olesenbolesen@gmail.com;
Cc: else.kjeld.nielsen@gmail.com; ole@lindstroem.eu; lb@nova5.dk; Dan Olsen
[tbirden@gmail.com]; anders.nordstrand@lokalavisen.dk
Til Halsnæs kommune, Miljø og Teknik
Cc bestyrelsen for Asserbohus grundejerforening og redaktør Anders Nordstrand

Med henvisning til artikel 9. august 2014 i Halsnæs Avis kan man få den opfattelse, at Halsnæs
kommune anser en byggegrad på 15% for normalt i området omkring Asserbohus.
Det er det ikke. Den mediane værdi for de 71 nærmeste matrikler er i følge BBR/OIS 4,5%
(middelværdi 5,1%)
Dermed bortfalder argumenterne for at dispensere fra den nugældende 10% grænse for bebyggelse.
Ud over at nogen kan tjene penge på bekostning af miljøet, naturligvis.
Kommunen bør som ønsket af naboerne dermed afvise ønsket om dispensation fra den gældende
øvrre grænse på 10% bebyggelse.
Med venlig hilsen
Lars Quist
Asserbohus Grundejerforening
www.asserbohusgrundejerforening.dk - mailto: bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com

Bilag 3
07-12-14
Til:
Halsnæs Kommune
Rådhuset
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Cc Hans Lybecker

Vedrørende nedrivning, udstyking og byggeri på matriklerne 6 ao og 6 ae, Melby, kendt som
Asserbohus
Grundejerforeningen har på bestyrelsesmøde i dag 7/12 '14 besluttet at rette henvendelse til
Halsnæs kommune med forebyggende sigte. For ovennævnte matrikler har kommunen en gældende
lokalplan 01.37. Vi vil bede om en bekræftelse på, at kommen vil holde opsyn med, at denne
lokalplan efterleves i forbindelse med arbejdet, samt at der tages et rimelig hensyn til områdets
øvrige beboere. Vi har med glæde bemærket, at kommunen er opmærksom på mulige
miljøskadelige stoffer i bygningerne.
1) Ekstraordinære skader på vejene forårsaget af arbejdet skal udbedres løbende, så vejene er
farbare. Efter endt byggeri skal vejene bringes i en stand ikke ringere end før arbejdet blev
påbegyndt.
2) Adgang til Asserbohus (hovedbygningen) skal være fra Skånstrømsvej som er den officielle
adresse.
3) Eventuel nedrivning af hovedbygningen skal foretages udenfor skoleferien, og materialerne køres
ad den korteste rute, dvs ad den asfalterede del af Skånstrømsvej. Ud over almindelig støv og støj
må andre miljøproblemer, bl. a. i form af frigørelse af store mængder skimmelsvampesporer,
forventes under nedrivningen.
4) Området skal bevare sit plantageagtige præg. Der er allerede fældet træer i et omfang som ikke
lever op til dette krav, faktisk er en større del af de kommende udstykninger nu helt uden træer. Der
skal jf lokalplanen genplantes med træer efter områdets karakter, det vil sige skovfyr, birk, eg og til
dels gran. Genplantningen skal foretages indenfor den af kommunen fastlagte tidsramme jf § 9 stk.
9 og være med træer af passende størrelse.

Med venlig hilsen
p. b. v.
Else Nielsen, formand
Asserbohusvej 23
3300 Frederiksværk