ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING - Generalforsamling

TILBAGE TIL FORSIDEN

INDKALDELSE

BERETNING

REFERAT

REGNSKAB

BUDGET

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Adgangsberettigede til denne er kun medlemmer og disses ægtefæller. Medlemmer, der er i restance med bidrag i henhold til §7, har ikke adgang.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Desuden vælges en referent, der sammen med dirigenten underskriver det udfærdigede referat.
Alle afstemninger kan ske ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer kræver skriftlig afstemning. 
Skriftlig afstemning skal dog altid anvendes ved valg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges.
Stemmeretten udøves af skødehaveren, jf. §2, sidste stykke, og kan udøves for andre medlemmer i henhold til skriftlig fuldmagt, idet dog ingen kan have mere end 3 fuldmagter, og idet hvert medlem, uanset hvor mange grunde han ejer, kun har en stemme.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni i Asserbo. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved ved e-mail, dog efter aftale ved almindeligt brev. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:"
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Kassereren
  a. fremlægger revideret regnskab til godkendelse,
  b. fremsætter forslag til budget, herunder forslag til kontingent, jf. §6, og eventuelt       
  forslag til bidrag i henhold til §7.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil.
7. Valg af revisor og suppleant hertil.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet og eventuelt sat til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.