ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING - REFERAT EXTRAORD. GENF.

Asserbohus Grundejerforening
www.asserbohusgrundejerforening.dk - mailto: bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com

Referat fra ekstraordinær generalforsamling
Afholdt Søndag den 20. oktober 2019 kl. 10:00, 
Under åben himmel på Sikavej 2

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Ole Lindstrøm blev valgt til dirigent
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
52 af medlemmerne var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, heraf 21 ved fuldmagt

2. Valg af referent
Ole Lindstrøm valgtes til referent

3. Eneste punkt på dagsordenen var anmodning om dispensation fra servitut om minimum 1600 kvm grundstørrelse fra medlemmerne på Sikavej 2 og 4.
Begrundelse: Ønske om udstykning af en ny grund ved frasalg af jord fra Sikavej 2 og 4 med den følge, at der fremover ville være tre grunde på 993, 952 og 1199 kvm respektive.
Der var åben meningsudveksling for og imod udstykningen og nærlæsning af regelsæt for beslutningsdygtighed. Tak til Torben Hedegaard for at bidrage hertil.
Med 52 medlemmer repræsenteret falder forslaget om dispensation hvis ikke 2/3 af de fremmødte stemmer for.
Derefter  gik vi over til afstemning.
16 stemte for at dispensere og dermed tillade udstykning, 32 stemmer imod. Resten undlod at stemme.
Da der således ikke kunne samles de fornødne 35 stemmer for dispensation, er forslaget faldet.

Ole Lindstrøm
Referent
21/10 2019

TILBAGE TIL FORSIDEN