VEDTÆGT

ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

§1  Foreningens navn er Asserbohus Grundejerforening med hjemsted i Frederiksværk Kommune.
Foreningen er stiftet i henhold til deklaration om bygge- og rådighedsindskrænkninger på matr. nr. 11f m.fl., lyst 2. september 1953, og er skødehaver  til vejarealet med matr. nr. 6b, 6c, 9bt, 11f, 18l, 50a, 58n og 80u af Melby by, Melby.

§2  Foreningen består af ejere af grunde, der er udstykket fra Asserbohus` grunde, betegnede som matr. nr. 6b, 6c, 9bt, 11f, 18l, 19d, 38a 38b, 50a, 58n og 80u af Melby by, Melby. Desuden kan som medlemmer optages ejere af grunde, der naturligt knytter sig til dette område.
Medlem af foreningen er den pågældende grunds skødehaver. Er der for en grund mere end en skødehaver, skal en enkelt over for bestyrelsen ved første kontingentindbetaling udpeges som medlem.

§3  Foreningens formål er:
a) at varetage de fælles opgaver, der er en følge af ejendomsretten til de fællesarealer (veje mv.), der tilhører foreningen,
b) at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser i øvrigt, herunder vedrørende vandforsyningen.
Foreningen træffer med fuld bindende virkning for enhver grundejer alle bestemmelser med hensyn til det nødvendige vejanlæg og vedligeholdelsen heraf i henhold til §7. Ved vejanlæg kan der oprettes vejlaug for de områder, der naturligt hører sammen i henseende til vej.
Foreningen og Frederiksværk Kommune har påtaleret med hensyn til de servitutter, som grundene er pålagt.

§4  Medlemmerne er pligtige til at udrede de bidrag, som foreningen pålægger dem.
Foreningens medlemmer hæfter anpartsvis begrænset for kontingent og for foreningens forpligtelser. Medlemmerne har ingen byggepligt. Der kan ikke ved vedtægtsændring ændres i denne bestemmelse.

§5  Ved grundejerskifte hæfter såvel tidligere som nye ejere for forfaldne kontingenter og andre ydelser i henhold til §§6 og 7. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser i foreningen fra købsaftalens (i mangel heraf skødets) tinglysningsdato.
Den tidligere ejers eventuelle krav på foreningens formue kan ikke gøres gældende efter denne dato.

§6  Til foreningens administration og øvrige udgifter, herunder udgifter til vejvedligeholdelse, betaler hvert medlem for hver andel medlemmets grunde (matr. nr.) er tildelt et årligt kontingent, der fastsættes for det kommende år på den ordinære generalforsamling.
Anvendes en ejendom (matr. nr.) til andet end privat ophold i sommerhus, herunder udlejning, vil den kunne pålægges mere end en andel.

§7  Pålægger en offentlig myndighed i årets løb foreningen større udgifter vedrørende vejarealet, end formuen kan udrede, eller pålægges der foreningen udgifter til vandforsynings- eller kloakanlæg eller lignende, skal bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling, der kan bemyndige bestyrelsen til at optage billigst mulige lån til øjeblikkelig bestridelse af sådanne udgifter, der herefter pålignes medlemmerne i samme forhold som anført i §6.
De efter denne paragraf fastsatte bidrag skal indgå på foreningens konto inden 2 måneder efter den vedtagende generalforsamlings dato. Overskrides betalingsfristen, skal restancerne overgå til retslig inkasso.

§8  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Adgangsberettigede til denne er kun medlemmer og disses ægtefæller. Medlemmer, der er i restance med bidrag i henhold til §7, har ikke adgang.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Desuden vælges en referent, der sammen med dirigenten underskriver det udfærdigede referat.
Alle afstemninger kan ske ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer kræver skriftlig afstemning. 
Skriftlig afstemning skal dog altid anvendes ved valg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges.
Stemmeretten udøves af skødehaveren, jf. §2, sidste stykke, og kan udøves for andre medlemmer i henhold til skriftlig fuldmagt, idet dog ingen kan have mere end 3 fuldmagter, og idet hvert medlem, uanset hvor mange grunde han ejer, kun har en stemme.

§9  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni i Asserbo. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved ved e-mail, dog efter aftale ved almindeligt brev. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:"
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
5. Kassereren
  a. fremlægger revideret regnskab til godkendelse,
  b. fremsætter forslag til budget, herunder forslag til kontingent, jf. §6, og eventuelt       
  forslag til bidrag i henhold til §7.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil.
7. Valg af revisor og suppleant hertil.
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet og eventuelt sat til afstemning på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

FORTSÆT MED §10-§20