VEDTÆGT

ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

§10  Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 3.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges hver især for 2 år, således at 2 henholdsvis 3
bestyrelsesmedlemmer afgår hvert andet år.
Desuden vælges 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, hvilke sidste 2 ikke må være medlem af bestyrelsen og vælges for 1 år.
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kasserer og revisor skal om muligt være regnskabskyndige.

§11  Bestyrelsen leder foreningen. Den er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, og formand eller næstformand er en af disse. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.
Foreningen forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formanden, i hans forfald næstformanden, med et andet bestyrelsesmedlem, dog med den begrænsning, som fremgår af §14.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Der skrives et refrerat, der sendes via e-mail til bestyrelsesmedlemmerne.

§12  Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes efter samme regler som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, i henhold til §7 eller på begæring af mindst 25 medlemmer, der til bestyrelsens formand indgiver skriftlig begæring med motiveret forslag til dagsorden. Når begæringen er kommet formanden i hænde, skal generalforsamlingen afholdes senest månedsdagen for modtagelsen.
Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen afholdt, er til stede under denne, kan dagsordenen ikke behandles.

§13 Afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægt eller vedtagelse af de i §7, 1. stk. nævnte bidrag, kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er de fornødne stemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødendes tal, er for forslaget. Indkaldelse til ny generalforsamling kan først foretages efter vedtagelsen i henhold til ovenstående.

§14  Alt større arbejde vedrørende anlæg og vedligeholdelse af veje skal udbydes i licitation, i hvilken intet bestyrelsesmedlem må deltage.
Aftaler om et vejarbejdes udførelse må ikke indgås, før kommunens vejudvalg og pågældende vejlaug efter vejprojektets forelæggelse har godkendt det.

§15  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet, der skal føres i kassebog, tilstilles revisorerne senest 15. februar og skal af disse revideres kritisk og talmæssigt så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§16  Foreningens midler indsættes på bank- eller girokonto på foreningens navn. På disse konti kan kun hæves med formandens og kassererens underskrift i forening.
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 300 kr.

§17  Alle regningskrav på foreningen skal påtegnes til udbetaling af formanden eller i hans forfald af næstformanden, før betaling sker.


§18 
Parkering skal ske på egen grund. Foreningen kan i særlig vedtægt affatte bestemmelser om indskrænkning og regulering af færdsel og parkering på foreningens vejareal.
Bestyrelsen kan med den ordinære generalforsamlings forventede godkendelse opsætte skilte herom.

§19  Beslutning om tilslutning til eller sammenslutning med andre grundejerforeninger eller grundejersammenslutninger træffes efter samme regler som vedtægtsændringer, jf. §13.

§20  Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 25% af medlemmerne, når den i §1 nævnte deklaration er aflyst, eller dispensation fra deklarationen er givet af Frederiksværk Kommune.

Vedtagelse af opløsning sker efter samme regler som vedtægtsændringer, jf. §13. Forslaget skal tillige indeholde bestemmelse om anvendelse af eventuel tilbageværende foreningsformue, efter at alle gældsforpligtelser, der påhviler foreningen, er berigtiget og ophørt

TILBAGE TIL §1-§9