ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING - Bestyrelsen beretning 2020


Indledningsvist vil vi fra bestyrelsens side og på vegne af grundejerforeningen sige velkommen til nye medlemmer. Dernæst skal vi informere om at bestyrelsen siden generalforsamling har ændret sammensætning. Daværende formand Ulla Catrine Brinch fratrådte sin post i bestyrelsen ved udgangen af 2019, fordi hun tiltrådte et nyt job i Halsnæs Kommune, hvilket var uforeneligt med rollen som bestyrelsesformand. Vi vil gerne sige tak til Ulla for indsatsen, og ønske hende held og lykke i det nye job. I Ullas fravær har næstformand Lars Bancroft formelt overtaget formandsposten, alt imens Thomas Birk som suppleant er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen har sidenhen fungeret uden de store problemer, selvom enkelte foreningsmedlemmer har ønsket at så tvivl om dette. Bestyrelsen står naturligvis til ansvar overfor generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed.
I efteråret afholdt foreningen ekstraordinær generalforsamling, hvilket var foranlediget af en anmodning om dispensation fra servitut om minimum 1600 m
2 grundstørrelse fra medlemmerne på Sikavej 2 og 4. Forslaget om at dispensere fra servitutten blev nedstemt. Medlemmerne på Sikavej har sidenhen anmodet om at udtræde af foreningen mhp. at muliggøre udstykningen. Bestyrelsen har indtil videre afvist dette med henvisning til servitutten.
Vi har set en markant stigning i biltrafikken på foreningens veje, og derfor også et større slid på vejunderlaget. I årets løb er grusvejene blevet repareret efter behov, mens lægning af ny asfalt på Asserbohusvej har måtte vente endnu en gang. Ved sidste generalforsamling blev det besluttet at der skulle indhentes mindst to tilbud på asfaltarbejdet, hvilket er gjort. Arbejdet er dog indtil videre udskudt til næste år, mens vi afventer at vandværket nedgraver nye vandledninger på vejstrækningen. I mellemtiden har vi bestilt reparation af synlige skader og huller i asfalten. I budgettet hensætter vi flere penge til vejarbejdet end tidligere, for at sikre fuld dækning nu og fremadrettet.
En stor del af bestyrelsens arbejde har omhandlet de store udlejningshuse på den gamle Asserbohusgrund, og ikke mindst de markante forandringer og udfordringer de har bibragt området. Gennem dialog med kommunen, Skanlux og husejerne m.fl. har vi søgt at skabe forbedringer af områdets beplantning, parkeringspraksis, affaldshåndtering, aktiviteter, udlejningspraksis, husorden, håndhævelse af regler (fx ift. fester og støjgener). Eksempelvis, så afholdt vi sidste år en 'store plantedag', hvor 4 ud af 12 udlejningshuse deltog og fik hjælp til at plante træer i skel. I det seneste halvår har vi desuden fået Skanlux til at ændre på parkerings-overkørslernes bredde (til max 6 meter), samt fået genetableret de 'grønne' rabatter og hindret ulovlig parkering. Vi har påklaget anlægget m. boldbane og legeplads, og har senest i juni måned fået medhold fra byrådet, som besluttede at nedlægge anlægget. Vi har etableret en god dialog med opsynsmand (Ulrik) om afrapportering- og håndhævelse af brud på husorden, fx ved støjgener (særligt efter kl. 22). Vi er p.t. i dialog med Skanlux og kommunen om håndtering af affald og placering af de store affaldscontainere. Og selvom området lader meget tilbage at ønske, ikke mindst i forhold til genplantning og skovpræg. er vi opsatte på at se fremad, og skabe konkrete og holdbare løsninger der tjener flertallet af foreningens medlemmer, mens vi samtidig ønsker at opretholde en god dialog med kommunen, Skanlux, og husejerne m.fl.
Der er opsat en ny 43 meter høj sendemast ved Asserbohusvej, som desværre er til stor gene for naboerne. Vi har været i dialog med entreprenøren om at etablere tæt beplantning rundt om masten, men endnu uden ønskværdigt resultat.
Kommunen har bebudet at der skal laves ny lokalplan for hele området mellem Asserbo bygrænse, Nyvej, Helsingevej og Møllevangsvej. Vi er i dialog med kommunen om dette, dels i forhold til planens indhold og omfang, samt dens betydning for vores servitutter. Kommunen har også planer om en ny affaldssortering, som kommer til at gælde i både helårs- og sommerhusområder. Som det ser ud p.t., må vi forvente at hver husstand får to spande, hvori der sorteres i opdelte kamre. Vi er også i dialog med kommunen om dette.
Afslutningsvis vil vi opfordre både nye og gamle medlemmer til at vi alle hjælpes ad med at bevare og værne om områdets naturskønhed og plantagepræg, ikke blot fordi vores servitutter og/eller lokalplanen foreskriver dette, men også fordi disse kvaliteter udgør områdets største attraktionsværdi. Vi vil samtidig opfordre til at medlemmerne tager hensyn til hinanden, og vi alle medvirker til at sommerhusområdet fremstår roligt, behageligt og ryddeligt.
Med venlig hilsen
Lars Bancroft, Ole Lindstrøm, Anne Kathrine Skibelund, Henrik Lund-Jacobsen og Thomas Birk
Bestyrelsen for Asserbohus Grundejerforeningen

TILBAGE TIL FORSIDEN

TILBAGE TIL
GENERALFORSAMLING