SERVITUT

ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

A. Ingen parcel må være mindre end 1600 m2 eller 4050 alen2.

B. Af hensyn til naturskønheden på stedet må på parcelleme trærydning kun finde sted i mindst muligt omfang.

C. Der må ikke på nogen parcel drives erhvervsvirksomhed eller nogen virksomhed, der ved røg, støj eller lide lugt kan virke generende for de omboende eller ved sit udseende virke skæmmende for naturskønheden. Der må ejheller være svinehold eller holdes høns eller pelsdyr. Den påtaleberettigede skal dog kunne indrømmes ret til på de enkelte parceller at drive erhvervsvirksomhed, der tjener til beboernes forsyning med madvarer, mælk, øl,  chokolade, is, turistartikler, badeudstyr eller lignende.

D. På hver parcel må der udover udhus og garage kun opføres eet beboelseshus til een familie. Såvel beboelsesejendomme som de under punkt C. nævnte erhvervsejendomme skal opføres i sommerhusstil, så de virker mindst muligt forstyrrende på naturskønheden. De opførte bygningers farve skal af samme årsag afpasses efter omgivelserne på stedet, hvor bygningerne er opført. Bygningernes ydervægge skal holdes i jordfarver. Dette gælder dog ikke tag, vindskeder, døre, vinduer, skodder og lign. Ingen bygning må have mere end een etage over kælder. Stuegulvet må ikke ligge højere end 75 cm over terrænhøjden på den side af huset, hvor terrænet er højst. Iøvrigt skal naturligvis kommunens til enhver tid gældende byggevedtægt samt brandpolitiloven nøje overholdes.

E. Parceller udstykket fra ovennævnte ejendomme har fuld hegnspligt forsåvidt angår skel, der støder op til endnu usolgte parceller samt til vej. I forhold til solgte parceller har parcellerne kun halv hegnspligt. Der må kun hegnes med levende hegn.


F. Køberne af de enkelte parceller har pligt til at være medlem af en grundejerforening, der stiftes for parceller udstykket fra ovennævnte matr. nr. af Melby by og sogn. Medlemspligten gælder dog naturligvis ikke for endnu usolgte parceller. Medlemmerne er underkastet denne forenings love og bestemmelser, hvorhos de er pligtige til gennem den nævnte forening i fællesskab med de øvrige parcelejere at deltage i anlæg og vedligeholdelse af vejene, vandforsyningsudgifter og tilsvarende øvrige fælles udgifter.
  - Grundejerforeningen skal være stiftet senest 1/2 år efter, at 2/3 af de udstykkede parceller er solgt. Sælger tilskøder efter sin bestemmelse foreningen det udlagte vejareal. Omkostningerne ved dette skøde, der berigtiges af sælgers sagfører, afholdes af denne.
Påtaleberettiget med hensyn til ovennævnte servitutter er såvel fru direktør Erna Petersen, Strandvejen 181, Rungsted, eller ovennævnte grundejerforening - når denne har fået skøde på vejene - som Melby sogneråd.
Dispensation fra ovennævnte servitutter kan ikke meddeles uden sognerådets godkendelse. Servitutterne kan ikke aflyses uden sognerådets samtykke.
Med hensyn til de ejendommen nu påhvilende pantehæftelser og byrder - som alle respekteres - henvises til ejendommens blade i tingbogen.
København, den 1. september 1953.
sign. ERNA PETERSEN.