GENERALFORSAMLING

ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

REGNSKAB

Referat af
Generalforsamling
2019

Afholdt Søndag den 16. juni 2019 kl. 10:00, Asserbo kro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Kurt Huusfelt blev valgt til dirigent
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
27 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 3 ved fuldmagt.

2. Valg af referent
Ole Lindstrøm valgtes til referent

3. Formandens beretning
Beretningen var fremsendt med indkaldelsen den 13/5 2019, og formanden fremhævede især følgende i
den mundtlige supplering på generalforsamlingen:
a. Grenaffaldsordningen med afhentning af bunker fungerer fint - og er endda lidt billigere end
den kendte containerordning. Så den bør fortsætte.
b. Klagesag om bebyggelse over 250 kvm, som er i strid med Kommuneplanen er ikke afgjort.
Lokalplanen for området skal eksplicit leve op til Kommuneplanens rammer
Klagesagen forsinket - angiveligt grundet udflytning af Klagenævnet til Viborg.
c. Genplantning ved de nye huse er endnu ikke lykkedes i tilstrækkeligt omfang.
Bestyrelsen vil fokusere på områdets genplantning iht servitutterne om naturområde.
d. En meget vigtig del af bestyrelsens arbejde bør fortsat være at sikre, at hensigten i servitut og
lokalplan efterleves
Formandsberetningen blev godkendt.

4. Evt forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Bestyrelsen havde 4 forslag om vore veje, som man bad medlemmerne stemme om.
Der lød såvel kritik som opbakning til bestyrelsens håndtering af tilbudsindhentning.
Efter livlig diskussion om asfalt eller ej og på hvilken strækning, blev udfaldet:

a. Renovering af den nuværende asfalt på Asserbohusvej
Renovering sættes i værk næste år efter indhentning af tilbud fra mindst 2, om muligt.
Der ønskes klarhed om fordelingen af andele inden arbejdet påbegyndes.
Kassebeholdningen kan lige netop dække denne renovering.
Vedtaget med 22 stemmer for, 4 imod og 1, som undlod at stemme.

b. Asfaltering af Asserbohusvej mellem Skånstrømsvej og Mejsestien
Skal i så fald financieres eksternt.
Forkastet med 4 for, 18 imod og 5, som undlod at stemme

c. Asfaltering af Mostergårdsvej 200 meter frem til Mostergården
Skal i så fald også financieres eksternt.
Forkastet med 0 for, 22 imod og 5, som undlod at stemme

d. Justering af fordelingen af andele
Forhøjelse af de store huses andel fra 2 til 3
vedtaget med 26 stemmer for, ingen imod og 1,
som undlod at stemme.
Anbefaling fra generalforsamlingen om at konsultere kommunen i fordelingen af andele, hvis
der kommer protester over den nye fordeling

5. Regnskabsfører Anette Huusfelt fremlagde revideret regnskab og budget.
a. Regnskabet blev
godkendt uden bemærkninger.
b. Budgettet 2019 / 2020 blev fremlagt.
Det indeholdt en kontingentforhøjelse fra 600 til 750 kroner pr andel pr år.
Kontingentet er iøvrigt ikke forhøjet siden 2006.
Budgettet blev
vedtaget med 22 stemmer for, 1 imod og 4, som undlod at stemme.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil:
På valg i år 2019:
Lars Bancroft Genvalgt
Lars Quist Udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske
Ulla Catrine Brinch Nyt bestyrelsesmedlem
Hans Eriksen Udtrådt som suppleant efter eget ønske
Thomas Birk Ny suppleant

7. Valg af revisor og suppleanter hertil:
På valg i år 2019:
Birgitte Olesen Genvalgt som revisor
Stella Lützer Genvalgt som revisorsuppleant

8. Eventuelt
a. Stella Lützer foreslår oprettelsen af facebook gruppe til at dele lokale informationer.
Bestyrelsen er positiv overfor dette, vil dog ikke aktivt etablere den, men overlader det til
enkeltmedlemmer at gøre dette.
Informationen om en kommende facebook gruppe kan så lægges ind på hjemmesiden og evt.
promoveres via bestyrelsesmail.
b. Formanden henviste til Nabohjælp, hvis der er indbrud eller andre uregelmæssigheder i området.
c.
Anita Frydensberg savner service for medlemmer på Møllevangsvej.
Bestyrelsen vil se på mulighed for at etablere opsamling af grene i en bunke på Møllevangsvej,
hvis forholdene tillader det.

Ole Lindstrøm
referent

BUDGET

BERETNING

TILBAGE til forsiden